Vår verksamhet

SwedenBIO är en branschorganisation för life science sektorn. Våra medlemmar verkar inom läkemedelsindustrin, bioteknik, medicinteknik och diagnostik. Med 200 medlemsbolag som tillsammans har fler än 15000 anställda står vi för en betydande del av branschen. En bransch som står för 20% av Sveriges nettoexport.

 

Vi hjälper innovativa företag att lyckas!

Allt vi gör utgår ifrån bästa medlemsnyttan. Alltifrån att handgripligen och konkret hjälpa de små bolagen till att långsiktigt påverka forsknings- och näringsstrukturen i Sverige. Merparten av våra medlemmar är företag med färre än 10 anställda, var tredje medlemsbolag är stora, internationella bolag och vart fjärde är tjänsteföretag, dvs bolag som arbetar för life science-branschen utan att vara en del av den, som tex patent-, advokat- och redovisningsbyråer. Alla är viktiga och drar sitt strå till stacken. Vi står för kontaktytan och nätverken.

Bla genom våra tre årliga event: årsmötet följt av konferens med fokus på  politiska och samhälleliga frågor som påverkar branschen i maj, Nordic Life Science Days som är ett internationellt investerar-, nätverks- och partneringmöte med nordiskt perspektiv i september; och slutligen SwedenBIO-summit där fokus ligger på goda exempel, inspiration och nätverk i december.

En konkret medlemsnytta är medlemsförmåner. Det ska egentligen inte kosta något att vara medlem! Läs mer om dessa under "Medlemskap".

Vår huvudsakliga plattform för samverkan med opinionsbildare och beslutsfattare och politiker är våra sju arbetsgrupper där ledande befattningshavare med spjutspetskompetens från våra medlemsföretag engagerar sig i branschgemensamma frågor. Fler än sjuttio personer arbetar inom grupperna affärsutveckling och finansiering, utveckling och tillverkning, forskning, immateriella rättigheter, kliniska prövningar, kommunikation och marknadsföring samt EU support office.

SwedenBIO driver också EU support office som är en funktion för hela branschen finansierad av Vinnova. Målet är att öka antalet bolag som får EU-bidrag genom att aktivt söka passande konstellationer av bolag utifrån aktuella utlysningar

Vi gör skillnad! 

Vi är en stark påverkansfaktor för att stärka branschen. SwedenBIO värdesätter dialogen med viktiga intressenter inom näringsliv, akademi, myndigheter, finans-och medievärlden. Vi samverkar regelbundet med ledande besluts- och opinionsbildare för att maximera potentialen inom life science i Sverige. Det är vår roll att vara en aktiv och stark representant för branschen gentemot intressenter som regering, riksdag, media, investerare och allmänheten samhället.

Bland annat har vi regelbundet möten med riksdag och statliga organisationer. Ett exempel är Vinnova där vi bla samarbetar kring EU Office Support. Ytterligare ett exempel är våra kontakter med Sveriges kommuner och landsting, SKL, där vi bla lämnar våra synpunkter till kvalitetsregistren. I export- och importfrågor arbetar vi nära med Business Sweden. 

När det gäller riksdag och departement så är vi sedan länge en remissinstans och lämnar våra synpunkter inför propositioner och andra förändringar. Det är ett förtroendeuppdrag som vi tolkar som en kvalitetsstämpel från deras sida. Vi för också diskussioner med statssekreterarna, som bereder frågor för ministrarna. Vi har fått till stånd möten med närings-, social- och utbildningsdepartementen för att kunna belysa life science och hur vi är beroende av att alla tre departementen samverkar. Det är vi väldigt stolta över! Inte minst för satsningen kring innovationer från de olika partierna.

Påverkansprocesser tar mycket lång tid och genomförs genom ett brett nätverk. Ett exempel är när, efter år av påtryckning från bla SwedenBIO, Skatteverket införde sänkt arbetsgivaravgift för FoU-anställda under 2014. 

Nu är det ju inte bara i Sverige vi verkar. Fler och fler av våra frågor är internationella. Vi är medlemmar i EuropaBIO, och deltar aktivt i den del av organisationen där 19 länders branschorganisationer och större internationella bolag driver branschfrågor för Europa. EuropaBIO är en av de starkaste aktörerna i Bryssel och har direktaccess till EU-kommissionen. Ett exempel på en fråga SwedenBIO har tagit upp är REACH-lagstiftningen, där man ville begränsa användningen av giftiga kemikalier i tung industri. Vi har drivit att lagen ska ge undantag för ytterst små, men helt nödvändiga, kvantiteter som används i läkemedelsframställningsprocessen.
Vi är också medlemmar i BIO, Amerikas motsvarighet till EuropaBIO. 

Därutöver marknadsför vi svenska bolag via internationella kongresser och mässor, som tex Bio i USA. Vi gör skillnad! 

De små behöver de stora. De stora behöver de små. 

För att växa måste vi samarbeta. Det gäller både för ett litet land som Sverige som är beroende av andra länder, och för bolagen inom life science branschen. Vi har idag många små medlemsbolag och ett antal stora internationella bolag. Vi vill ge möjlighet för de små bolagen att växa. Samtidigt är de stora bolagen allt mer beroende av de mindre bolagens forskningsportföljer. Symbiosen är tydlig. Vi vill se oss som ett växthus som främjar klimatet för stora och små plantor, som dessutom står för kretsloppstanken.

Historia

SwedenBIO höll 10-årsjubileum i dec 2012. Föreningen grundades i maj 2002 av de verkställande direktörerna för sju ledande svenska life science-företag: Amersham Biosciences (numera GE Healthcare), Active Biotech, Biovitrum (numer SOBI), Karo Bio, Medivir, Melacure Therapeutics och Pharmacia Diagnostics (numer Thermofisher). De tyckte framför allt att det saknades ett gemensamt fora och nätverk för life science frågor. Den rollen kommer vi fortsätta fylla. 

Uppdaterad 2014-03-14